Jak nie prowadzić wewnętrznych postępowań dyscyplinarnych w klubach piłkarskich

  • Home /
  • Aktualności /
  • Zarząd nałożył na ciebie karę finansową? Sprawdź czy zrobił to zgodnie z przepisami

Zarząd nałożył na ciebie karę finansową? Sprawdź czy zrobił to zgodnie z przepisami

Coraz częściej słyszymy o przypadkach kiedy prezes zarządu, działając w imieniu klubu piłkarskiego, nałożył kary dyscyplinarne na zawodników w postaci sankcji finansowych. Kwota nałożonych kar zupełnie przypadkowo odpowiadała zaległościom finansowym, które klub miał wobec piłkarzy... Zawodników pouczono o możliwości złożenia odwołania do zarządu, który ostatecznie podtrzymał decyzję prezesa. Następnie klub skierował do zawodników oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, zgodnie z art. 498 k.c., uznając jednocześnie, że w ten oto sprytny sposób udało mu się zmniejszyć swoje zobowiązania.

Praktyka taka jest szczególnie popularna w trakcie trwania procesów licencyjnych, w których jednym z kryteriów uzyskania licencji na kolejny sezon jest wykazanie braku zobowiązań wobec zawodników, szczegółowo określonych w podręcznikach licencyjnych. Czy działania takie można jednakże uznać za zgodne z przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej? Oczywiście, że nie.

Na wstępie należy wskazać na przepis art. 12 Uchwały Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej:

1. Klub może ustanowić wewnętrzne przepisy dyscyplinarne wraz z sankcjami dyscyplinarnymi za ich naruszenie.

2. W związku z naruszeniem przez Zawodnika przepisów, o których mowa w ust. 1, Klub jako organ dyscyplinarny może nałożyć następujące sankcje:

a. ostrzeżenie;

b. upomnienie;

c. nagana;

d.kara pieniężna do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia indywidualnego Zawodnika;

e. kara odsunięcia Zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcia Zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.

3. W przypadku nałożenia kary pieniężnej Klub nie ma prawa potrącić tej kary z wymagalnymi zobowiązaniami z tytułu wynagrodzenia Zawodnika przed uprawomocnieniem się wydanego wobec Zawodnika orzeczenia dyscyplinarnego.

4. Postępowanie dyscyplinarne jest przeprowadzane zgodnie z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN z zachowaniem prawa Zawodnika do obrony i zaskarżenia wydanego orzeczenia do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki. Zawodnik ma prawo do skorzystania w toku postępowania dyscyplinarnego z pomocy obrońcy.

(…)

W skrócie: klub może nałożyć na zawodnika sankcje, wynikające z uchwalonych przez siebie przepisów wewnętrznych, jednakże postępowanie dyscyplinarne powinno zostać przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. Co więcej, dopiero prawomocnie zakończone postępowanie dyscyplinarne będzie uzasadniać potrącenie nałożonej kary z zaległościami wynikającymi z tytułu wynagrodzenia zawodnika określonego w kontrakcie.

Szczególnie istotny jest przepis odsyłający do postanowień Regulaminu dyscyplinarnego PZPN. Zostały w nim bowiem określone organy dyscyplinarne w I i II instancji, także w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przez kluby. I tak, na podstawie art. 121 § 1 pkt 1 Regulaminu: organem dyscyplinarnym w I instancji jest:

Zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i nagród klubu oraz w stosunku do kibiców za przewinienia dyscyplinarne, popełnione w związku z meczem.

Proszę zwrócić uwagę, ze zarząd klubu nie jest automatycznie uprawniony do orzekania w sprawach dyscyplinarnych zawodników. Dla określenia właściwości organu dyscyplinarnego konieczna jest analiza statutu klubu oraz wewnętrznych przepisów dyscyplinarnych. Może zatem okazać się, ze w sprawie dyscyplinarnej orzekały osoby, które w żaden sposób nie były uprawnione do dokonywania takich czynności. W przypadku nakładania kar przez zarząd warto z kolei sprawdzić, czy był on reprezentowany (m.in. w zakresie liczebności składu) zgodnie z postanowieniami statutu klubu. Z naszych analiz wynika, ze w wielu przypadkach dochodzi ze strony klubów do rażących zaniedbań w tym zakresie.

Na podstawie art. 122 §1 pkt 1-3 Regulaminu dyscyplinarnego: organem dyscyplinarnym w II instancji jest:

Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji są:

1) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,

2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi;

3) Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę,

Z wyżej wskazanego przepisu jednoznacznie wynika, ze to nie Zarząd czy inny organ wewnętrzny klubu uprawniony jest do orzekania w sprawach odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych organów I instancji, lecz niezależny organ dyscyplinarny podmiotu prowadzącego rozgrywki, w których występuje klub. Warto mieć to na uwadze podczas prowadzenia jak i aktywnego uczestniczenia w postępowaniu dyscyplinarnym.

Odesłanie do regulaminu PZPN nakłada na organy dyscyplinarne klubu obowiązek prowadzenia postępowania zgodnie z dyrektywami wskazanymi w wyżej wskazanym dokumencie, m.in. w zakresie treści i składników orzeczenia dyscyplinarnego. Wymagania te dotyczą również sposobu przeprowadzenia dowodów, wiążących terminów jak i sposobu informowania obwinionego w ramach toczącego się postępowania.

Czy postępowania dyscyplinarne prowadzone przez kluby spełniają wyżej wskazane wymagania określone w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej? Śmiemy twierdzić, że w znacznej części odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Z jednej strony powinien to być impuls dla klubów, by zabezpieczając swoje interesy, zmodyfikowały sposób prowadzenia postępowania oraz orzekania o nakładaniu sankcji dyscyplinarnych na swoich zawodników. Z drugiej zaś, sami gracze w przypadku zaistnienia naruszeń postępowania, uprawnieni są do ochrony swoich interesów poprzez wykazywanie uchybień proceduralnych.

Autorem artykułu jest Maciej Broda, który publikuje na blogu PrawoSportowe.pl

dodano: 28-04-2016

Komentarze

Brak komentarzy

 

Wspierają nas przyjaciele piłki nożnej i liczne firmy.

Wspólny Cel, Jedna Drużyna

Tweetujemy z przyjaciółmi piłki nożnej. Dołącz do nas!!!

Wspólny Cel, Jedna Drużyna