Podziel się

Światowa federacja piłkarska powołała do życia Trybunał Piłkarski, który od 1 października będzie rozstrzygać w trafiających do FIFA sporach sportowych.

W dniu 10 września 2021 r. FIFA wydała okólnik nr 1769, który dotyczył publikacji podręcznika prawnego FIFA oraz nowych rozwiązań, które wprowadza w przepisach, w szczególności w zakresie rozstrzygania międzynarodowych sporów sportowych. Najważniejsze z nich to utworzenie Trybunału Piłkarskiego (Football Tribunal). Jest to nowy organ jurysdykcyjny, który rozpoczyna swoją działalność z dniem 1 października 2021 r. Trybunał ten łączy w sobie trzy oddzielne Izby (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committe oraz Agents Chamber), które mają dedykowane różne grupy sporów oraz różnią się sposobem powoływania arbitrów.

Z punktu widzenia zawodników najważniejsza jest Dispute Resolution Chamber, która z założenia ma rozpoznawać: „spory pracownicze pomiędzy klubem a zawodnikiem o wymiarze międzynarodowym; wyżej wymienione strony mogą jednak wyraźnie zdecydować na piśmie, aby takie spory były rozstrzygane przez niezależny trybunał arbitrażowy, który został ustanowiony na szczeblu krajowym w ramach związku lub na drodze układu zbiorowego pracy. Każda taka klauzula arbitrażowa musi być zawarta albo bezpośrednio w umowie lub w układzie zbiorowym pracy obowiązującym strony. Ten niezależny krajowy trybunał arbitrażowy musi gwarantować uczciwe postępowanie, szanować zasadę równej reprezentacji zawodników i klubów;” Taka właściwość wynika z art. 22 ust. 1 pkt b i 23 ust. 1 Regulaminu FIFA RSTP (FIFA REEGULATIONS ON THE STATUS AND TRANSFER OF PLAYERS).

Oczywiście regulacje te są wiążace w przypadku sporów międzynarodowych, jednak w pośredni sposób mają przełożenie na system rozstrzygania sporów podlegających Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej.

W ramach PZPN funkcjonuje Piłkarski Sąd Polubowny, który orzeka na podstawie klauzul arbitrażowych występujących w większości kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Skład Piłkarskiego Sądu Polubownego opiera się na zasadzie parytetu w ten sposób, że oprócz członków powoływanych przez PZPN powoływani są arbitrzy (po dziewięciu) przez środowisko klubów oraz przez środowisko piłkarzy ligowych (czyli wskazani przez Polski Związek Piłkarzy).

Dla porównania, Dispute Resolution Chamber działająca od 1 października w ramach Football Tribunal, również oparta jest o zasadę parytetu. Przedstawiciele zawodników oraz klubów mają prawo desygnowania odpowiednio po 15 arbitrów. Co istotne, przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Dispute Resolution Chamber wybiera się ze wskazania FIFA, ale na drodze konsensusu między przedstawicielstwem zawodników oraz klubów.

Ów system wyboru przewodniczącego jest o tyle istotny, że pojawiły się orzeczenia FIFA DRC wciąż odmawiające Piłkarskiemu Sądowi Polubownemu zgodności z zasadą równej reprezentacji. Na poparcie tego argumentu przytaczano fakt, iż o ile zarówno przedstawiciele zawodników i klubów mają prawo do desygnowania równej liczby arbitrów to przewodniczący (oraz jego zastępcy) jest powoływany przez federację piłkarską. Z kolei kluby są członkami związku sportowego i mają wpływ na wybór władz odpowiedzialnych za powołanie przewodniczącego.

Wydaje się, że zmiana zasad funkcjonowania organów rozstrzygających spory w FIFA powinna niedługo wymusić pewne zmiany w sposobie funkcjonowania Piłkarskiego Sądu Polubownego, tak, aby jego właściwość do rozstrzygania sporów między zawodnikami i klubami, nie była podważana w oparciu o art. 22 ust. 1 b i 23 ust. 1 FIFA RSTP.

Oprócz podstawowej zmiany w działaniu organów orzekających okólnik FIFA 1769 informuje o następujących zmianach:

  1. postępowania są bezpłatne, jeżeli jedną ze stron jest osoba fizyczna (zawodnik, trener, agent)
  2. Termin zapłaty kosztów postępowania (jeśli jednak się je wnosi) wynosi teraz dziesięć dni.
  3. Koszty postępowania ponoszone są obecne wyłącznie w dolarach amerykańskich.
  4. Jeżeli dowody i pisma w sprawie są sporządzone w jednym języku FIFA, sam ten język będzie stosowany w postępowaniu. W przypadku, gdy dowody są w kilku językach FIFA, używany będzie wyłącznie język angielski, w tym języku będzie też orzeczenie.
  5. Wprowadzono przyspieszony proces decyzyjny we wstępnych kwestiach proceduralnych.
  6. wprowadzono możliwość mediacji pomiędzy stronami.

Podziel się

Komentarze