Podziel się

Szanowni Państwo,

Polski Związek Piłkarzy jako organizacja reprezentująca indywidualne i zbiorowe prawa piłkarzy nożnych z uwagą obserwuje doniesienia medialne dotyczące skutków oddziaływania koronawirusa na świat sportu, w tym przede wszystkim na sektor piłki nożnej.

Mamy świadomość, iż obecna trudna sytuacja, w tym stale rosnąca liczba stwierdzonych zakażeń oraz powszechne działania podejmowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa żywotnie odbijają się nie tylko na życiu piłkarzy, ale również na funkcjonowaniu klubów i lig.  Rozumiemy, iż wprowadzone ograniczenia w życiu publicznym, których nadrzędnym celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego wywołują także określone reperkusje ekonomiczne, w tym w sposób istotny przekładają się na kondycję finansową Klubów. To z kolei może wpływać na relacje pomiędzy Klubami i zawodnikami.

                                                            

Ze swojej strony, jako największa organizacja reprezentująca piłkarzy w Polsce jesteśmy gotowi do podjęcia dialogu, którego celem będzie złagodzenie negatywnych skutków utrzymującego się stanu epidemii, w tym skutków finansowych. Oczekujemy również analogicznej postawy ze strony władz Klubów piłkarskich.

Aby prezentowane przez nas stanowisko w pełni oddawało potrzeby i oczekiwania środowiska piłkarzy opracowaliśmy ankietę, w której poprosiliśmy piłkarzy o bliższe informacje dotyczące sytuacji w poszczególnych klubach. Nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkich odpowiedzi, nie mniej w przeważającej większości (ok 80%) wypadków zawodnicy poinformowali nas, iż Kluby nie przedstawiają im pełnej informacji dotyczącej sytuacji organizacyjnej i finansowej. Mamy świadomość, iż stan w którym znalazł się polski i światowy football jest niezwykle trudny, nie mniej uważamy, iż bez transparentnego przedstawienia sytuacji w której znajdują się poszczególne kluby i szczerego otwartego podejścia do rozwiązania problemu jakikolwiek dialog społeczny, w tym uzgodnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa finansowego piłkarzy jest niezwykle utrudniony, o ile w ogóle możliwy.

Liczymy się z tym, iż jedynie wspólnymi siłami wszystkich interesariuszy piłki nożnej możliwe jest wypracowanie mechanizmów pozwalających przetrwać nam ten trudny okres. Zwracamy jednak uwagę, iż z całą pewnością jedyną grupą, która miałaby ponieść ekonomiczne skutki trudnej sytuacji finansowej klubów nie mogą być piłkarze, a w szczególności zawodnicy niższych klas rozgrywkowych, których wynagrodzenia są dalekie od wartości kontraktów zawodników Ekstraklasy, czy 1 Ligi, przez co wymagają oni szczególnego wsparcia. Pamiętajmy też o niebagatelnych sumach otrzymywanych przez pośredników transakcyjnych. Tu również powinniśmy poszukiwać pola dla ewentualnych renegocjacji kwestii finansowych.

Mamy świadomość tego, iż zawieszenie rozgrywek już w tej chwili negatywnie odbija się na wynagrodzeniach zawodników, którzy w ten sposób pozbawieni zostali licznych dodatkowych świadczeń związanych z udziałem w meczach, nie mniej mamy sygnały, iż duchu właściwie pojętej solidarności są oni gotowi do dalszych rozmów i potencjalnych ustępstw. Możliwe to będzie jednak wyłącznie wtedy, gdy większość Klubów zmieni swoje dotychczasowe nastawienie wobec piłkarzy podejmując właściwie rozumiany dialog, szczerze przedstawiając swoją sytuację i wspólnie z zawodnikami poszukując drogi najlepszego wyjścia, mając na uwadze poszanowanie interesów i praw piłkarzy oraz przyjęte zasady stabilności kontraktowej.

W aspekcie przestawionych wyżej kwestii finansowych pragniemy również zauważyć, iż niestety docierają do nas sygnały, że część Klubów już na obecną chwilę pozostaje w opóźnieniu z zapłatą świadczeń należnych piłkarzom. Stan taki jest niepokojący gdy zadłużenie Klubów przekracza okres dwóch miesięcy, a szczególnie w tych przypadkach, gdy zawodnicy nie zostali zatrudnieni na podstawi umów o pracę a wręcz, gdy kontrakty piłkarskie zawarto w ramach działalności zawodowej zawodników, przerzucając na nich obowiązki w zakresie zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne i obowiązki podatkowe, bez względu na to w jakim terminie otrzymają zapłatę. W tych wypadkach chcielibyśmy wypracować szczególne rozwiązania pozwalające na odpowiednią ochronę interesów piłkarzy.

Mając powyższe na uwadze apelujemy do Państwa o wspólne wypracowanie mechanizmów gwarantujących przetrwanie polskiej piłki w tym trudnym okresie. Rozumiemy, że sytuacja jest trudna i wymaga elastycznego podejścia. Tym niemniej stoimy na stanowisku, iż jedynie właściwie pojęty dialog prowadzony pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami jest w stanie doprowadzić do wypracowania rozwiązań chroniących właściwie interesy Klubów i Zawodników.

Podziel się

Komentarze