Podziel się

Przedstawiamy praktyczne informacje dotyczące przebiegu rozprawy przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN.

 

 

Jak wygląda rozprawa?

Rozprawy przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN przeprowadzane są w sposób zbliżony do rozpraw przed sądem powszechnym. Odbywają się one jednak nie na sali sądowej w budynku sądu, lecz w siedzibie PZPN we wskazanym pokoju.

W trakcie rozprawy strony, tj. powód i pozwany siedzą naprzeciwko składu orzekającego. Powód siedzi po lewej stronie, a pozwany po prawej stronie. W odróżnieniu od rozpraw sądowych, strony w trakcie swoich wypowiedzi nie muszą wstawać, gdy zwracają się do składu orzekającego.

Jak należy przygotować się do rozprawy?

Do Piłkarskiego Sądu Polubownego należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, np. paszport. Nie trzeba mieć ze sobą zawiadomienia o terminie, jednakże wskazane jest, aby mieć zapisaną sygnaturę sprawy. Jest to oznaczenie sprawy, przykładowo: SP 14/20.

W sytuacji, gdy strona chce na rozprawie przedstawić dowód z dokumentu, np. umowę. Należy wcześniej wykonać jej kserokopię, tak aby przekazując ją składowi orzekającemu jednocześnie kopię wręczyć drugiej stronie. Składając dokument, jako dowód nie musi on być przekazany w oryginale, jednakże jeżeli druga strona zakwestionuje jego autentyczność, skład orzekający może zażądać jego oryginału.

Jaki jest przebieg rozprawy?

Na rozprawę oczekuje się na korytarzu w budynku PZPN. Należy wchodząc do siedziby PZPN poinformować w sekretariacie o swoim przybyciu na sprawę do Piłkarskiego Sądu Polubownego. Najlepiej podać swoje imię i nazwisko i sygnaturę sprawy.

Sprawy są wywoływane poprzez wyjście na korytarza protokolanta i poinformowaniu o rozpoczynaniu rozprawy.

Na początku rozprawy skład orzekający sprawdza obecność osób, które się stawiły. Podawany jest do wiadomości stron skład zespołu orzekającego i protokolanta poprzez podanie imion i nazwisk. Skład orzekający pyta się stron, czy zgłaszają uwagi do składu zespołu orzekającego i protokolanta.

Następnie skąd orzekający pyta strony, czy widzą możliwość ugodowego zakończenia sporu. Skład orzekający najczęściej zachęca do polubownego zakończenia sprawy poprzez zawarcie ugody. Strony pytane są czy widzą możliwość zawarcia ugody i ewentualnie na jakich warunkach. Ugodę można zawrzeć przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN lub poza rozprawą w drodze własnych negocjacji.

W przypadku braku porozumienia co do zawarcia ugody, skład orzekający pyta się stron o stanowisko w sprawie. Oznacza to, że strona powinna zająć stanowisko przykładowo polegające na: w przypadku powoda: „popieram powództwo, wszystkie wnioski i twierdzenia zawarte w pozwie”, w przypadku pozwanego: „wnoszę o oddalenie powództwa, popieram pisemne stanowisko zawarte w odpowiedzi na pozew”.

W dalszej kolejności przeprowadzane są dowody z przesłuchania stron i świadków, jeśli zostali zgłoszeni. Należy pamiętać, aby w przypadku złożenia wniosku o przesłuchanie świadka zapewnić obecność tej osoby na rozprawie. Przede wszystkim należy wskazać adres, pod który możliwe będzie doręczenie przez Piłkarski Sąd Polubowny zawiadomienia o terminie. Jest to istotne, gdyż to strona zgłaszająca świadka zobligowana jest do podania adresu umożliwiającego jego wezwanie. Piłkarski Sąd Polubowny nie ma możliwości poszukiwania adresu świadka, ani zobligowania świadka do tego, aby stawił się na rozprawie.

Rozprawa nie musi skończyć się na pierwszym terminie, w takim przypadku skład orzekający podaje termin kolejnej rozprawy. Warto mieć ze sobą kalendarz, aby już na rozprawie ewentualnie zawnioskować o wyznaczenie rozprawy w innym terminie.

Rozprawa kończy się po przeprowadzeniu wszystkich dowodów. Skład orzekający wskazuje datę, w której ogłosi swoje orzeczenie. Najczęściej jest to inna data niż dzień, w którym odbywa się rozprawa. O wyniku sprawy można dowiedzieć się telefonicznie dzwoniąc do PZPN, należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy.

Orzeczenia Piłkarskiego Sądu Polubownego są doręczane wraz z uzasadnieniem z urzędu, co oznacza, że nie trzeba co do tego zgłaszać wniosku.

Czy będąc stroną postępowania trzeba stawić się na termin rozprawy?

W przypadku, jeżeli strona nie może stawić z przyczyn usprawiedliwionych należy wysłać do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN wniosek o zmianę terminu, podając jednocześnie przyczyny braku możliwości stawienia się. Właściwe byłoby w takiej sytuacji przedstawić dokument potwierdzający brak możliwości stawiennictwa. Skład orzekający oceni czy istnieją podstawy do zmiany terminu. W przypadku uwzględnienia wniosku wysłana zostanie informacja o zmianie terminu i wyznaczeniu nowego.

Należy mieć na uwadze, że w przypadku nieuwzględnieniu wniosku informacja o tym nie zostanie przesłana, należy samemu dowiedzieć się czy rozprawa została przeniesiona na inny termin.

Stawiennictwo stron co do zasady nie ma charakteru obowiązkowego. Oznacza to, że strona nie musi stawić się na rozprawę. Jednakże jeżeli zgłosiła wniosek dowody o przesłuchanie siebie w charakterze strony, wówczas dowód taki nie zostanie przeprowadzony. Skutkować to może nieudowodnieniem swoich twierdzeń.

Podziel się

Komentarze