Podziel się

W praktyce zdarza się niestety tak, iż Kluby nie regulują w terminie świadczeń należnych piłkarzom. W sytuacji, gdy Zawodnik jest związany z Klubem kontraktem, przez co z naturalnych względów ma z nim bieżący kontakt, łatwiej jest o spotkanie, rozmowę, czy ustalenie warunków spłaty zobowiązania. Zawsze też możliwy jest element nacisku w postaci zagrożenia rozwiązania kontraktu z winy niesolidnego Klubu. Większe kłopoty pojawiają się jednak, gdy kontrakt ulegnie rozwiązaniu na skutek upływu terminu, na który został zawarty. Wówczas, co do zasady zawodnik nie pozostaje już w bezpośrednich relacjach z klubem, co zdecydowanie pogarsza sytuację.

Co zrobić zatem, gdy kontrakt za chwilę się kończy lub już uległ rozwiązaniu, a Klub nie wywiązał się z całości swoich zobowiązań?

Po pierwsze, zanim jeszcze kontrakt ulegnie rozwiązaniu, należy za wszelką cenę uzyskać wiążącą deklarację spłaty zaległych zobowiązań przez Klub, w formie pisemnego porozumienia regulującego zasady spłaty ratalnej albo nawet jednostronnego pisemnego oświadczenia Klubu zawierającego zobowiązanie do spłaty zobowiązań wg ustalonego z Zawodnikiem harmonogramu.

Co niezwykle ważne w każdym przypadku, w którym Klub składać będzie pisemne oświadczenie zawierające zobowiązanie do spłaty należy zadbać o to, aby zobowiązanie to zostało podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji (Chodzi o dane KRS. Należy uniknąć sytuacji, gdy podpisze jeden członek zarządu, a z KRS wynika łączna reprezentacja). Wtedy klub może zarzucać nieważność oświadczenia). W przeciwnym wypadku, Klub może w przyszłości próbować zwolnić się z obowiązku zapłaty, zasłaniając się brakiem pełnej reprezentacji, a zatem nieważnością złożonego oświadczenia.

Dla Klubu, który rozstaje się z Zawodnikiem zawarcie porozumienia, czy też złożenie oświadczenia zawierającego zobowiązanie do ratalnej spłaty, nie powinno stanowić znacznego utrudnienia. Jednocześnie na wypadek, gdyby Klub nie wywiązał się z całości lub części uprzednio złożonej deklaracji, dysponowanie przez piłkarza pisemnym oświadczeniem zawierającym uznanie zobowiązania przez Klub istotnie ułatwia ewentualne przyszłe dochodzenie roszczenia na drodze sądowej, gdyż zapobiega ewentualnemu kwestionowaniu zobowiązań przez Klub w procesie, zarówno co do ich zasadności, jak i wysokości.

O ile nie udałoby się uzyskać zobowiązania Klubu do przyszłej spłaty zaległych zobowiązań, względnie Klub nie dochowa uprzednio złożonych deklaracji, aby zapobiec przedawnieniu roszczenia należy przejść do kolejnego kroku jakim jest etap postępowania sądowego.

Standardem w kontraktach piłkarskich jest wprowadzanie zapisu o poddaniu wszelkich wynikających z niego sporów, w tym sporów o charakterze finansowym pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Przed wniesieniem pozwu o zapłatę warto jednak wezwać jeszcze pisemnie Klub do zapłaty, wyznaczając w tym celu krótki siedmiodniowy termin, z takim zastrzeżeniem, iż w wypadku jego uchybienia sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sadowego, co narazi Klub na dodatkowe koszty. Dodatkowo, jeśli zobowiązania dotyczą ubiegłego roku kalendarzowego, czyli są „przeterminowane” w rozumieniu Podręczników Licencyjnych warto w wezwaniu zagrozić również powiadomieniem o zaległości organu licencyjnego, który w procesie przyznawania licencji klubowi ma obowiązek weryfikacji, czy prawidłowo wywiązuje się on ze swoich zobowiązań wobec piłkarzy.

Wezwanie takie ma podwójny cel. Po pierwsze nierzadko klub w obawie przed procesem lub utrudnieniami w procedurze licencyjnej podejmuje rozmowy zmierzające do dobrowolnego uregulowania zaległości, które powinny zakończyć się bezwzględnie podpisaniem wiążącego porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań. Po wtóre nawet, gdy Klub nie podejmie negocjacji w sprawie rozliczenia z zawodnikiem, to załączenie takiego wezwania do sądu stawia Zawodnika z góry dobrym świetle, jako stronę, która ze swojej inicjatywy poszukiwała drogi polubownego zakończenia sprawy.

Jeśli wezwanie do zapłaty nie odniesie rezultatu i w wyznaczony do zapłaty termin upłynie bezskutecznie, a klub nie podejmie próby kontaktu, koniecznym stanie się przygotowanie i wniesienie pozwu o zapłatę.

Członkowie Polskiego Związku Piłkarzy mogą BEZPŁATNIE skorzystać z pomocy prawników PZP, którzy przygotują i złożą pozew do PSP w ich imieniu.

Dowiedz się więcej o korzyściach CZŁONKOSTWA w PZP 

Podziel się

Komentarze