Podziel się

Powszechnym zjawiskiem w świecie piłkarskim jest niestety to, że część Klubów nie reguluje w terminie świadczeń należnych piłkarzom. Oczywiście powodów takiego stanu rzeczy jest wiele i często mają one indywidualny szczególny charakter, więc nie będziemy ich w tym miejscu analizować. Zastanowimy się jednak w jaki sposób zobligować Klub do tego, aby sytuacja opóźnień w płatnościach nie stała się zasadą i nie dopuścić do stanu, w którym na moment rozwiązania kontraktu, Klub będzie posiadał istotne zadłużenie wobec Zawodnika

W sytuacji, gdy Zawodnik jest związany z Klubem kontraktem, przez co z naturalnych względów ma z nim bieżący kontakt, łatwiej jest z pewnością o spotkanie rozmowę, czy ustalenie warunków spłaty zobowiązania niż w stosunku do Klubu, z którym łączy Zawodnika już tylko historia.

W wypadku piłkarza, którego kontrakt nadal obowiązuje możliwy jest w szczególności element nacisku w postaci zagrożenia rozwiązaniem kontraktu z winy niesolidnego Klubu. Wprawdzie z uwagi na perturbacje związane z COVID-19 w sezonie 2020/2021 PZPN wydłużył z dotychczasowych dwóch do czterech miesięcy okres zadłużenia, po upływie którego Zawodnik może rozpocząć procedurę rozwiązania kontraktu z winy Klubu, nie mniej praktyka wskazuje, iż działanie to jest skutecznym straszakiem dla niesolidnych płatników.

W chwili obecnej zatem o ile wymagalne zobowiązanie Klubu przekracza kwotę należną tytułem wynagrodzenia indywidualnego piłkarza za okres 4 miesięcy, Zawodnik może pisemnie wezwać Klub do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin. Bardzo ważnym jest przy tym to, aby w wezwaniu tym piłkarz zagroził Klubowi, iż w wypadku braku dokonania pełnej spłaty zobowiązania w powyższym terminie, rozwiąże on jednostronnie kontrakt z winy Klubu.

Wielokrotnie po otrzymaniu takiego wezwania, Klub w obawie przed negatywnymi konsekwencjami rozwiązania kontraktu z jego winy znajduje środki na zapłatę świadczeń należnych zawodnikowi lub co najmniej podejmuje działanie w celu ustalenia harmonogramu spłat. Oczywiście najlepiej, gdy uda się realnie odzyskać należne wynagrodzenie, ale także uzyskanie pisemnego oświadczenia, w którym klub zobowiąże się do spłaty jest cenne. Dysponowanie przez piłkarza pisemnym oświadczeniem zawierającym uznanie zobowiązania przez Klub istotnie ułatwia ewentualne przyszłe dochodzenie roszczenia na drodze sądowej, gdyż zapobiega ewentualnemu kwestionowaniu zobowiązań przez Klub w procesie, zarówno co do ich zasadności, jak i wysokości.

Co niezwykle ważne w każdym przypadku, w którym Klub składać będzie pisemne oświadczenie zawierające zobowiązanie do spłaty należy zadbać o to, aby zobowiązanie to zostało podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji (Chodzi o dane KRS. Należy uniknąć sytuacji, gdy podpisze jeden członek zarządu, a z KRS wynika łączna reprezentacja). W przeciwnym wypadku, Klub może w przyszłości próbować zwolnić się z obowiązku zapłaty, zasłaniając się brakiem pełnej reprezentacji, a zatem nieważnością złożonego oświadczenia.

O ile nie udałoby się uzyskać zobowiązania Klubu do przyszłej spłaty zaległych zobowiązań, a nie spełnione byłyby warunki do rozpoczęcia procedury rozwiązania kontraktu z winy Klubu, względnie zawodnik nie byłby zainteresowany takim rozwiązaniem, to należałoby przejść do kolejnego kroku jakim jest etap postępowania sądowego.

Standardem w kontraktach piłkarskich jest wprowadzanie zapisu o poddaniu wszelkich wynikających z niego sporów, w tym sporów o charakterze finansowym pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Przed wniesieniem pozwu o zapłatę warto jednak wezwać jeszcze pisemnie Klub do zapłaty, wyznaczając w tym celu krótki siedmiodniowy termin, z takim zastrzeżeniem, iż w wypadku jego uchybienia sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sadowego, co narazi Klub na dodatkowe koszty.

Dodatkowo, jeśli zobowiązania dotyczą ubiegłego roku kalendarzowego, czyli są „przeterminowane” w rozumieniu Podręczników Licencyjnych warto w wezwaniu zagrozić również powiadomieniem o zaległości organu licencyjnego, który w procesie przyznawania licencji klubowi ma obowiązek weryfikacji, czy prawidłowo wywiązuje się on ze swoich zobowiązań wobec piłkarzy.

Wezwanie takie ma podwójny cel. Po pierwsze nierzadko klub w obawie przed procesem lub utrudnieniami w procedurze licencyjnej podejmuje jednak rozmowy zmierzające do dobrowolnego uregulowania zaległości, które powinny zakończyć się bezwzględnie podpisaniem wiążącego porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań. Po wtóre nawet, gdy Klub nie podejmie negocjacji w sprawie rozliczenia z zawodnikiem, to załączenie takiego wezwania do sądu stawia Zawodnika z góry dobrym świetle, jako stronę, która ze swojej inicjatywy poszukiwała drogi polubownego zakończenia sprawy.

Jeśli wezwanie do zapłaty nie odniesie rezultatu i w wyznaczony do zapłaty termin upłynie bezskutecznie, a klub nie podejmie próby kontaktu, koniecznym stanie się przygotowanie i wniesienie pozwu o zapłatę.

Członkowie Polskiego Związku Piłkarzy mogą BEZPŁATNIE skorzystać z pomocy prawników PZP, którzy przygotują i złożą pozew do PSP w ich imieniu.

Dowiedz się więcej o korzyściach CZŁONKOSTWA w PZP 

 

Podziel się

Komentarze