Podziel się

Polski Związek Piłkarzy istnieje od 19 lat i od początku walczy w obronie piłkarzy i ich praw, starając się z roku na rok wypracowywać bardziej transparentne i sprawiedliwe przepisy prawa. Trudno jednak wprowadzać zmiany, jeśli w dialogu społecznym pomiędzy zainteresowanymi stronami natrafia się na jawną niechęć, a tak należy odbierać odrzucanie naszych wszelkich propozycji przez głównych interesariuszy – klubowych działaczy.

Jednym z najpoważniejszych problemów, z którym się borykamy jest w dalszym ciągu brak systemu rozstrzygania sporów na linii klub-zawodnik, zgodnego z wytycznymi FIFA sprzed wielu lat. Zasady, które wyznacza FIFA, i które powinny obowiązywać w każdym państwie, wciąż nie zostały w Polsce wdrożone, co czyni nasz kraj jednym z ostatnich, które ich dotąd nie wprowadziły. Od czasu wydania przez FIFA okólnika nr 1129 minęło prawie 9 lat, z kolei okólnik nr 1010 opublikowano aż 11 lat temu. W tym okresie nie zmieniło się w Polsce wiele, z uwagi na sprzeciw klubów. Ten fakt nie tylko stawia Polskę w bardzo niekorzystnym świetle na arenie międzynarodowej, ale przede wszystkim godzi w prawa piłkarzy.

O co chodzi w całym sporze? W tej chwili Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych orzeka w sporach na linii klub-zawodnik dotyczących jedynie rozwiązywania kontraktów piłkarskich oraz stwierdzania ich istnienia lub nieważności. Nie posiada jednak kompetencji, by decydować o kwestiach finansowych, wynikających z kontraktów piłkarskich. By piłkarz mógł ubiegać się o swoje pieniądze, które jest mu winien klub, musi dochodzić swych roszczeń za pośrednictwem odpowiednich sądów (Piłkarskiego Sądu Polubownego działającego przy PZPN lub sądów powszechnych), co znacznie komplikuje procedury, a przede wszystkim wydłuża czas, w którym roszczenia zawodnika mogą zostać zaspokojone. W przypadku Piłkarskiego Sądu Polubownego powiększa również koszty po stronie zawodnika.

Drugą, bardzo istotną kwestią jest reprezentacja sędziów we wspomnianym Piłkarskim Sądzie Polubownym. Na 27 członków, zasiadających w PSP, piłkarze za pośrednictwem Polskiego Związku Piłkarzy, jako ich jedynego pełnoprawnego przedstawiciela, mają tylko jednego arbitra… Nie można więc w tym wypadku mówić o zachowaniu równego rozkładu przedstawicieli, co wynika wprost z wytycznych FIFA.

Negocjacje w tej sprawie prowadzone są od lat. Niestety, pomimo naszych wieloletnich wysiłków, dziesiątek pism, spotkań i apeli kierowanych do przedstawicieli środowiska piłkarskiego, system stoi w miejscu. Pozostaje w trybie, który nie może zagwarantować piłkarzom w pełni sprawiedliwego i skutecznego dochodzenia swoich praw i należności.

Szczególnym wyrazem przeciwdziałania wprowadzeniu sprawiedliwego systemu jurysdykcyjnego jest postawa klubów zrzeszonych w Ekstraklasie S.A. wyrażająca się w głosowaniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZPN w dniu 23 lutego 2016 r. przeciwko zmianom w Statucie PZPN, które miały na celu wprowadzenie systemu jurysdykcyjnego zgodnego z wytycznymi FIFA.

Pomimo wcześniejszych niepowodzeń i niechęci płynącej ze strony działaczy, Polski Związek Piłkarzy informuje, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i podejmuje zdecydowane kroki mające na celu poprawę sytuacji prawnej piłkarzy w Polsce.

Poniżej zamieszczamy okólniki FIFA nr 1010 z 20.12.2005 oraz nr 1129 z 28.12.2007, list PZP do FIFA z dnia 22.03.2016, a także treść pisma FIFA z dnia 11.04.2016 skierowanego do PZPN. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

okolnik-fifa-1010

okolnik-fifa-1129

pismo-do-fifa-20160322

letter-to-fifa-20160322

pismo-fifa-do-pzpn-20160411

letter-to-polish-fa-ndrc-20160411

Podziel się

Komentarze