Podziel się

Wznowienie rozgrywek sezonu 2019/2020 najwyższych klas rozgrywkowej stało się już faktem. Przyjrzyjmy się jednak formalnym podstawom „odmrożenia” piłki nożnej oraz ich skutkom dla zawodników o statusie amatora i profesjonalisty.  Uregulowania w tym zakresie zostały zawarte w uchwale Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12 maja 2020 r. nr IV/48 w sprawie szczególnych zasad postępowania w sytuacji wznowienia rozgrywek w sezonie 2019/2020 (dalej zwanej „Uchwałą”)

Przedłużenie sezonu sportowego 2019/2020

Przede wszystkim Uchwała wskazuje, iż w tych wypadkach, gdy na podstawie decyzji Zarządu PZPN, Komisji ds. Nagłych PZPN lub Zarządów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej rozgrywki sezonu 2019/2020 będą kontynuowanie, wówczas sezon rozgrywkowy 2019/2020 ulegnie przedłużeniu i zakończy się w dniu 31 lipca 2020 r.  Odpowiednio w takim przypadku kolejny sezon 2020/2021 rozpocznie się z dniem 1 sierpnia 2020 r. i zakończy się w dniu 30 czerwca 2021 r. Powyższe wiązać się będzie również ze zmianą letniego okresu transferowego, który trwać będzie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Powyższe regulacje przekładają się na status zawodników, którzy, o ile wyrażą zgodę na przedłużenie umów transferu czasowego, deklaracji gry amatora lub kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zostaną automatycznie uprawnieni do gry w obecnych klubach do dnia 31 lipca 2020 r.

Warunki przedłużenia umów transferu czasowego

1. Uchwała przewiduje szczegółowy tryb przedłużenia umów transferu czasowego wygasających w dniu 30 czerwca 2020 r. Mogą one zostać przedłużone za zgodą obu klubów i zawodnika do dnia 31 lipca 2020 r. w drodze aneksu, który powinien być przedłożony organowi prowadzącemu rozgrywki i wojewódzkim związkom piłki nożnej właściwym dla obu klubów w terminie 2 dni od daty jego zawarcia, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. W przypadku braku przedłużenia umowy transferu czasowego, zawodnik do końca sezonu rozgrywkowego 2019/2020 nie będzie mógł zostać uprawniony do gry w klubie odstępującym, ani potwierdzony w żadnym innym klubie celem dokończenia udziału w rozgrywkach sezonu 2019/2020.

Warunki przedłużenia deklaracji gry amatora
 
1.  Analogicznie Uchwała – za zgodą klubu i zawodnika – dopuszcza przedłużenie – do 31 lipca 2020 r. – deklaracji gry amatora. O ile jednak zawodnik przed dokonaniem przedłużenia okresu obowiązywania deklaracji gry amatora złożyłby deklarację albo zawarł kontrakt profesjonalny z innym klubem niż obecny, z okresem obowiązywania przed 31 lipca 2020 r., wówczas przedłużenie okresu obowiązywania deklaracji gry amatora wymagałoby zgody takiego kolejnego klubu.

2. Przedłużona deklaracja gry amatora powinna zostać przedłożona organowi prowadzącemu rozgrywki i wojewódzkiemu związkowi piłki nożnej właściwemu dla danego klubu w terminie 2 dni od daty jej złożenia w klubie, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

3. W wypadku braku przedłużenia deklaracji gry amatora, zawodnik nie może zostać potwierdzony do gry w innym klubie uczestniczącym w rozgrywkach kontynuowanego sezonu 2019/2020.

4. Jednocześnie w przypadku nie przedłużenia okresu obowiązywania deklaracji amatora w obecnym klubie zawodnik, który złożył już taką deklarację w innym klubie na kolejny sezon albo zawarł z innym klubem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z mocą obowiązującą przed 31 lipca 2020 r., nie będzie mógł zostać potwierdzony w takim klubie celem udziału w kontynuowaniu rozgrywek sezonu 2019/2020 .

5. Z kolei w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania deklaracji amatora w obecnym klubie zawodnik, który złożył już taką deklarację w innym klubie na kolejny sezon albo zawarł z innym klubem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z mocą obowiązującą przed 31 lipca 2020 r., będzie mógł zostać potwierdzony w takim klubie nie wcześniej niż z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Warunki przedłużenia konktraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.

1.  Uchwała, za zgodą klubu i zawodnika, dopuszcza przedłużenie – do 31 lipca 2020 r. – kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, wygasających z dniem 30 czerwca 2020 r. O ile jednak zawodnik przed dokonaniem przedłużenia okresu obowiązywania obecnego kontraktu złożyłby deklarację gry amatora albo zawarł kontrakt profesjonalny z innym klubem niż obecny, z okresem obowiązywania przed 31 lipca 2020 r., wówczas przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu wymagałoby dodatkowo zgody takiego kolejnego klubu.

2. Aneks wydłużający okres obowiązywania kontraktu powinien zostać przedłożony organowi prowadzącemu rozgrywki i wojewódzkiemu związkowi piłki nożnej właściwemu dla danego klubu w terminie 2 dni od daty jego zawarcia, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

3. W wypadku braku przedłużenia kontraktu, zawodnik nie może zostać potwierdzony do gry w innym klubie uczestniczącym w rozgrywkach kontynuowanego sezonu 2019/2020.

4. Jednocześnie w przypadku nie przedłużenia okresu obowiązywania kontraktu w obecnym klubie zawodnik, który złożył deklarację gry amatora w innym klubie na kolejny sezon albo zawarł z innym klubem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z mocą obowiązującą przed 31 lipca 2020 r., nie będzie mógł zostać potwierdzony w takim klubie celem udziału w kontynuowaniu rozgrywek sezonu 2019/2020 .

5. Z kolei w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania kontraktu profesjonalnego w obecnym klubie zawodnik, który uprzednio deklarację gry amatora w innym klubie na kolejny sezon albo zawarł z innym klubem kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, z mocą obowiązującą przed 31 lipca 2020 r., będzie mógł zostać potwierdzony w takim klubie nie wcześniej niż z dniem 1 sierpnia 2020 r.
 
Podsumowanie

Pamiętajmy, że:

1) wydłużenie okresu trwania umowy transferowej, deklaracji gry amatora albo kontraktu profesjonalnego każdorazowo wymaga zgody zawodnika, przez co może stanowić jeden z elementów indywidualnych uzgodnień z klubem, przy okazji których można unormować dodatkowe kwestie, takie w szczególności jak zmiana wysokości wynagrodzenia obniżonego z uwagi na pandemię COVID – 19,

2)  decyzję o wyrażeniu zgody na kontynuowanie mowy transferowej, deklaracji gry amatora albo kontraktu profesjonalnego należy podjąć nie później niż do 30 czerwca 2020 r.,

3) w wypadku gdy zawodnik związał się już z innym klubem na kolejny sezon, kontynuowanie gry obecnym klubie wymagać będzie zgody tego kolejnego klubu; w takim wypadku w kolejnym klubie zawodnik może zostać potwierdzony do gry nie wcześniej niż 1 sierpnia 2020 r.,

4)  brak wyrażenia zgody na wydłużenie okresu trwania umowy transferowej, deklaracji gry amatora albo kontraktu profesjonalnego uniemożliwia zawodnikowi udział w rozgrywkach w innym klubie w celu zakończenia rozgrywek sezonu 2019/2020.

Podziel się

Komentarze