Podziel się

Zarząd Polskiego Związku Piłkarzy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Widzewskiej 69a, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084685, działając na podstawie § 32 ust. 1 a) Statutu Polskiego Związku Piłkarzy zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Zebranie) na dzień 16 września 2019 r. na godz. 15.00 w siedzibie PZP na ul. Widzewskiej 69a, 92-308 Łódź. W przypadku gdyby w tym terminie Zebranie nie doszło do skutku, odbędzie się ono 16 września 2019 r. na godz. 16.00 w siedzibie PZP na ul. Widzewskiej 69a, 92-308 Łódź..

Zebranie odbędzie się z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Zebrania
2.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.    Wybór Przewodniczącego Zebrania
4.    Wybór Protokolanta
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.    Przyjęcie porządku obrad
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Polskiego Związku Piłkarzy.
8.    Wybór nowych Członków Zarządu.
9.    Zamknięcie Zebrania.

Podziel się

Komentarze