Izba ds. rozwiązywania sporów sportowych

Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych – jest organem jurysdykcyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej powołanym do orzekania w przedmiocie istnienia, ważności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich (mających charakter umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) oraz podejmowania innych decyzji w sprawie zapewnienia stabilności kontraktowej zawodników będących stronami takiej umowy, a także w sprawach dotyczących mechanizmu solidarności.

W szczególności do Izby można zwrócić się z:

1. Wnioskiem o rozwiązanie kontraktu z winy klubu, z przyczyn, które nie są wyraźnie opisane w art. 8 ust. 3 uchwały zarządu PZPN III/54 – Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej

2. Wnioskiem o stwierdzenie bezskuteczności oświadczenia klubu o jednostronnym rozwiązaniu kontraktu na podstawie art. 8 ust. 4 ww. uchwały w sprawie Minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej – w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia

Postępowanie przed Izbą jest wolne od kosztów.

Postępowanie przez Izbą jest dwuinstancyjne. Izba w I instancji wydaje orzeczenia w składzie 3 osobowym, w drugiej instancji w składzie 5 osobowym.

Do składu orzekającego zawsze delegowana jest równa liczba arbitrów wybranych przez Polski Związek Piłkarzy oraz przez kluby. (W I instancji po jednym arbitrze z każdej strony, w II instancji po dwóch arbitrów z każdej strony). Rozprawami zawsze kieruje przewodniczący wskazany przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Po wydaniu decyzji, Izba powinna ją niezwłocznie przekazać stronom w formie pisemnej, pisemne uzasadnienie powinno być doręczone w ciągu 20 dni od daty wydania decyzji.

Termin na wniesienie odwołania do 5 osobowego zespołu orzekającego Izby wynosi 14 dni od daty otrzymania decyzji z uzasadnieniem. W terminie 21 dni od dnia otrzymania decyzji  5 – osobowego zespołu orzekającego Izby możliwe jest wniesienie odwołania do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie.

  1. MACIEJ KRZEMIŃSKI 

ur. 16.07.1981 r., zam. w Łodzi wykształcenie wyższe prawnicze, adwokat, od dwóch kadencji członek Izby z ramienia PZP, członek Komisji ds. Dialogu Społecznego PZPN z ramienia PZP.

3. KAMIL PIETRASIK

ur. 16.06.1975 r., zam. w Łodzi – wykształcenie wyższe prawnicze, komornik sądowy, od dwóch kadencji członek Izby z ramienia PZP.

5. PAWEŁ CIEĆWIERZ

ur. 28.04.1975 zam. w Płocku – wykształcenie wyższe prawnicze, radca prawny, od dwóch kadencji członek Izby z ramienia PZP, członek o Komisji ds. Dialogu Społecznego PZPN.

 

2.  JAROSŁAW BIELSKI

ur. 15.03.1972 r., zam w Łodzi, wykształcenie wyższe prawnicze, adwokat, od dwóch kadencji członek Izby z ramienia PZP.

4.  WOJCIECH PŁÓCIENNIK

ur. 18.02.1977 r., zam. w Łodzi – wykształcenie wyższe prawnicze, radca prawny, członek Izby z ramienia PZP  od 2011 r.

 

6.  MARCIN SKULSKI

ur. 1979 r., absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, radca prawny, od 14 lat praktykujący w obsłudze przedsiębiorców, od 2017 r. prowadzący własną praktykę zawodową w Kancelarii Radcy Prawnego Marcin Skulski w Płocku. Od marca 2018 r. arbiter Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN z rekomendacji PZP.