Piłkarski Sąd Polubowny

Piłkarski Sąd Polubowny jest organem jurysdykcyjnym PZPN, który może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.

W szczególności Piłkarski Sąd Polubowny orzeka w sprawach:
1) majątkowych stosunków cywilnoprawnych pochodnych stosunków członkowskich istniejących między zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi,  (w tym spraw o zapłatę wynagrodzenia).
2) umów sponsorskich i menedżerskich,

Postępowanie przed Piłkarskim Sądem Polubownym wiąże się z ponoszenie opłat w wysokości ustalonej odrębnym regulaminem kosztów Piłkarskiego Sądu Polubownego.Postępowanie przed Piłkarskim Sądem Polubownym jest dwuinstancyjne.

W I instancji Piłkarski Sąd Polubowny wydaje orzeczenia w składzie 3 osobowym, w drugiej instancji w składzie 5 osobowym.

Strona ma prawo wyboru arbitra z listy udostępnionej przez PZPN. Nie obowiązuje zasada równej reprezentacji arbitrów desygnowanych przez Polski Związek Piłkarzy i kluby. Polski Związek Piłkarzy oddelegował 5 arbitrów do Piłkarskiego Sądu Polubownego. Należy ich wskazać przy wyborze, w innym przypadku wybór zostanie dokonany przez Przewodniczącego Piłkarskiego Sądu Polubownego.

Wyrok w sprawie arbitrażowej zapada po rozprawie, w przypadku zawiłości ogłoszenie wyroku może być odroczone do 21 dni.Wyrok doręcza się z uzasadnieniem z urzędu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

W terminie 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez pięcioosobowy skład orzekający.Od wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego w II instancji przysługuje skarga do sądu apelacyjnego w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia wyroku.

  1. ADAM ŚWIECKI

    ur. 24.04.1987 zam. w Łodzi – wykształcenie wyższe prawnicze, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Zawodowo związany z obsługą prawną podmiotów instytucjonalnych, w szczególności w sektorze budowlanym i developerskim.

2. JAROSŁAW ZUBRZYCKI

ur. 21.01.1967 r., zam. w Warszawie – wykształcenie wyższe prawnicze, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi własną praktykę – radca prawny, Kancelarię Radcy Prawnego Jarosław Zubrzycki obsługującą duże podmioty gospodarcze funkcjonujące głównie na rynku deweloperskim, telekomunikacyjnym  i usług rozrywkowych, wieloletni członek i Wiceprzewodniczący Wydziału Gier PZPN.

3. MAŁGORZATA STRIŻKO

ur. 1977 r., wykształcenie wyższe prawnicze, adwokat, prowadzi praktykę zawodową w kancelarii adwokackiej w Łodzi. Od 2012 pełni funkcję arbitra PSP z rekomendacji PZP.

 

4. MAREK JANICKI

ur. 23.09.1969 r., zam. w Płocku – wykształcenie wyższe prawnicze, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Warszawie, w latach 2002 – 2008 członek,  a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu Wisły Płocka SA, Wiceprezes Piłkarskiej Ligi Polskiej Sp. z o.o. Członek Komisji PZPN do spraw Salary cup, wieloletni dyrektor sportowy SPR Wisła Płock SA,

 

5. JAROSŁAW MIODUSKI

ur. 07.05.1966 r. , zam w Płocku, wykształcenie wyższe prawnicze absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego,  radca prawny, od 1999 roku prowadzący indywidualną działalność prawniczą. Obecnie jest wspólnikiem oraz świadczy usługi w ramach Kancelarii Radców Prawnych „Mioduski i Wspólnicy Sp.j., specjalizującej się w sprawach gospodarczych i obsłudze firm, w tym również klubów sportowych. W latach 2003 – 2012, członek, a następnie także Wiceprzewodniczący Wydziału Gier PZPN. Do 2013 roku członek Rady Głównej  Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, biorący udział w opracowaniu projektu powołania i organizacji sądu polubownego przy Izbie. Od września 2016 r. arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z rekomendacji PZP.

 

 

6. STANISŁAW DROZD

Adwokat. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się arbitrażem oraz tzw. zarządzaniem sporem i łączeniem alternatywnych metod konstruktywnego rozwiązywania złożonych sporów gospodarczych. Występuje w postępowaniach arbitrażowych toczących się m.in. na podstawie regulaminu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), regulaminu arbitrażowego ICSID oraz ad hoc, na podstawie regulaminu UNCITRAL. Zajmuje się prawem sportowym i sporami sportowymi. Jest przewodniczącym Sekcji Praw Człowieka w Sporcie przy Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu. Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce.

7. MATEUSZ SIPA

Radca prawny. Absolwent Prawa na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Akademii Leona Koźmińskiego, z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych inwestorów oraz radca prawny w wiodącej łódzkiej kancelarii Cieślak Klimkowski.

8. PRZEMYSŁAW ZAWALSKI

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2009 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Przemysław Zawalski. Od 2016 roku jest Skarbnikiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. W ramach prowadzonej kancelarii świadczy pomoc prawną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, prawie pracy oraz w szeroko pojętych sprawach dotyczących nieruchomości. Interesuje się sportem w szczególności piłką nożną, żeglarstwem oraz jeździectwem, które to sporty również amatorsko uprawia. Kilkukrotnie brał udział w mistrzostwach Europy i Świata Adwokatów w piłce nożnej jako reprezentant Reprezentacji Polski Radców Prawnych.

 

9. DAMIAN KACZMAREK

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację ogólną i sędziowska w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Był asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XII Wydziale Gospodarczym. Prowadzi własną kancelarią adwokacką. Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Przygotowuje pracę doktorską w Katedrze Postępowania Cywilnego I na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Mediacja w postępowaniu nieprocesowym”.