Piłkarski Sąd Polubowny

Piłkarski Sąd Polubowny jest organem jurysdykcyjnym PZPN, który jest właściwy do rozpoznawania:

  1. wszelkich sporów majątkowych,
  2. sporów o prawa niemajątkowe, mogących być przedmiotem ugody, w tym dotyczących stabilności kontraktowej zawodników,
  3. skarg na ostateczne decyzje Komisji Odwoławczej d.s. Licencji Klubowych PZPN w sprawie odmowy przyznania, zawieszenia lub pozbawienia licencji, powstałych na tle uprawiania, organizacji, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez statuty lub regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.

Zawodnicy mogą występować do Sądu Polubownego z roszczeniami z zakresu powstania, ustalenia istnienia, ważności, wykonywania i rozwiązania kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, innymi roszczeniami niemajątkowymi dotyczącymi zapewnienia stabilności kontraktowej i mechanizmu solidarności, a także dochodzonymi łącznie z nimi roszczeniami o prawa majątkowe.

Członkowie PZPN, zawodnicy, trenerzy oraz pośrednicy transakcyjni zobowiązani są do formułowania w umowach cywilnoprawnych, odnośnie sporów dotyczących organizacji, upowszechniania i uprawiania sportu piłki nożnej klauzul przewidujących wyłączną właściwość Piłkarskiego Sądu Polubownego.

Rozpoznanie sporów następuje w ramach procedury gwarantującej stronom dokonanie wyboru arbitrów reprezentujących środowiska piłkarzy.

Każdej ze stron przysługuje prawo wskazania arbitra do rozpoznania sprawy, należy to zrobić wraz ze złożeniem pierwszego pisma kierowanego do Piłkarskiego Sądu Polubownego. W praktyce, najczęściej wskazanie arbitra następuje w treści pozwu.

Polski Związek Piłkarzy, jako jedyny podmiot reprezentujący w Polsce środowisko piłkarzy wskazał 9 kandydatów na arbitrów Piłkarskiego Sądu Polubownego.

Poniżej prezentujemy listę prawników, którzy z rekomendacji Polskiego Związku Piłkarzy pełnią funkcję arbitrów przed Piłkarskim Sądem Polubownym PZPN:

1. STANISŁAW DROZD

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się arbitrażem oraz tzw. zarządzaniem sporem i łączeniem alternatywnych metod konstruktywnego rozwiązywania złożonych sporów gospodarczych. Występuje w postępowaniach arbitrażowych toczących się m.in. na podstawie regulaminu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), regulaminu arbitrażowego ICSID oraz ad hoc, na podstawie regulaminu UNCITRAL. Zajmuje się prawem sportowym i sporami sportowymi. Jest przewodniczącym Sekcji Praw Człowieka w Sporcie przy Polskim Instytucie Praw Człowieka i Biznesu. Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce.

2. PRZEMYSŁAW ZAWALSKI

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2009 r. prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Przemysław Zawalski. Od 2016 roku jest Skarbnikiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. W ramach prowadzonej kancelarii świadczy pomoc prawną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, prawie pracy oraz w szeroko pojętych sprawach dotyczących nieruchomości. Interesuje się sportem w szczególności piłką nożną, żeglarstwem oraz jeździectwem, które to sporty również amatorsko uprawia. Kilkukrotnie brał udział w mistrzostwach Europy i Świata Adwokatów w piłce nożnej jako reprezentant Reprezentacji Polski Radców Prawnych.

 

3. MARCIN SKULSKI

Radca prawny. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 14 lat praktykujący w obsłudze przedsiębiorców, od 2017 r. prowadzący własną praktykę zawodową w Kancelarii Radcy Prawnego Marcin Skulski w Płocku. Od marca 2018 r. arbiter Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN z rekomendacji PZP.

 

4. MAREK JANICKI

Wykształcenie wyższe prawnicze, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Warszawie. W latach 2002-2007 przewodniczący, a następnie członek Rady Nadzorczej Wisła Płock S.A. Następnie od 2007 do 2008r. pełnił funkcję prezesa zarządu tej Spółki. W latach 2010-2014 dyrektor zarządzający spółki SPR Wisła Płock. Aktualnie Prezes PGNiG Superliga sp. z o.o. Od 2016 r. arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z rekomendacji PZP.

 

 

5. JAROSŁAW MIODUSKI

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, , od 1999 roku prowadzący indywidualną działalność prawniczą. Obecnie jest wspólnikiem oraz świadczy usługi w ramach Kancelarii Radców Prawnych „Mioduski i Wspólnicy Sp.j., specjalizującej się w sprawach gospodarczych i obsłudze firm, w tym również klubów sportowych. W latach 2003 – 2012, członek, a następnie także Wiceprzewodniczący Wydziału Gier PZPN. Do 2013 roku członek Rady Głównej  Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, biorący udział w opracowaniu projektu powołania i organizacji sądu polubownego przy Izbie. Od 2016 r. arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z rekomendacji PZP.

 

 

 

6. KAMIL PIETRASIK

Komornik, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2002 r. prowadzi Kancelarię Komorniczą przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa. W 2020 roku został wpisany na listę adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi . Aktywnie działa w Międzynarodowej Unii Komorników Sądowych ( UIHJ ) oraz w Europejskiej Fundacji Komorników sądowych ( EUBF ). Od 2013 roku arbiter w Izbie ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN z ramienia PZP.

 

 

7. ADAM ŚWIECKI

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2016 roku pełni funkcję arbitra PSP z rekomendacji PZP. Prowadzi własną kancelarią adwokacką oraz w ramach spółki kancelarie: Świecki & Puchacz Kancelaria Prawna sp. k. z siedzibą w Lublinie, Świecki & Brodzka Kancelaria Prawno- Podatkowa sp. k. z siedzibą w Łodzi. Zawodowo związany jest z obsługą prawną podmiotów instytucjonalnych, w szczególności w sektorze budowlanym i deweloperskim. Od 2016 roku pełni funkcję arbitra PSP z rekomendacji PZP.

8. DAMIAN KACZMAREK

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację ogólną i sędziowska w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Był asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XII Wydziale Gospodarczym. Prowadzi własną kancelarią adwokacką. Jest mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Przygotowuje pracę doktorską w Katedrze Postępowania Cywilnego I na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Mediacja w postępowaniu nieprocesowym”.

9. JAROSŁAW ZUBRZYCKI

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi własną praktykę – Kancelarię Radcy Prawnego Jarosław Zubrzycki obsługującą duże podmioty gospodarcze funkcjonujące głównie na rynku deweloperskim, telekomunikacyjnym i usług rozrywkowych, wieloletni członek i Wiceprzewodniczący Wydziału Gier PZPN. Od 2016 roku pełni funkcję arbitra PSP z rekomendacji PZP.