O PZP

Polski Związek Piłkarzy został utworzony 28 lutego 1997 z inicjatywy Marka Pięty, byłego gracza Górnika Wałbrzych, Widzewa Łódź i Hannover 96, który pełnił funkcję prezesa związku aż do swojej śmierci, 11 listopada 2016 roku. W skład grupy założycielskiej weszło łącznie 38 ówczesnych zawodników trzech klubów: Widzewa Łódź, Ceramiki Opoczno i Rakowa Częstochowa.

Za główny cel związku, założyciele uznali zwiększenie solidarność między piłkarzami oraz propagowanie i obronę praw zawodników.

Wkrótce po rozpoczęciu działalności Polskiego Związku Piłkarzy uzyskał on akceptację i poparcie FIFPro – Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy. W marcu 1998 r., podczas kongresu Międzynarodowej Federacji Związków Zawodowych Piłkarzy w Tel Awiwie, PZP został pełnoprawnym członkiem FIFPro – organizacji oficjalnie uznanej jako społeczny partner w negocjacjach na temat wszelkich zmian dotyczących statusu, praw i obowiązków piłkarza. Dzięki temu członkowie Polskiego Związku Piłkarzy mają zapewnioną pomoc prawną w 59 krajach członkowskich FIFPro, zarówno przed zawarciem kontraktu, jak i w jego trakcie.

Po śmierci Marka Pięty, w listopadzie 2016 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Zarządu, Artur Leśniak został jednogłośnie powołany na stanowisko Prezesa Związku, pełniąc tę funkcję do początku 2019 roku. Z dniem 4 kwietnia 2019 funkcję Prezesa PZP objął 47-krotny reprezentant Polski, Euzebiusz Smolarek.

Na zebranej z tej okazji konferencji prasowej nowy Prezes Związku opowiedział o trwających głównych projektach związku, kierunku działań oraz swoich motywacjach w podjęciu decyzji o objęciu funkcji prezesa.

Chciałbym przyczynić się do jeszcze większego rozwoju związku i bardzo bym chciał, by piłkarze w Polsce czuli się jeszcze bezpieczniejsi. Praca w Zarządzie PZP to dla mnie druga kariera. Mam bogate doświadczenia z wielu krajów, wiele widziałem i uważam, że jako związek możemy bardzo wiele zdziałać. Mam ambicje, aby poprawić kilka spraw dotyczących sytuacji piłkarzy w Polsce – powiedział Euzebiusz Smolarek, Prezes Polskiego Związku Piłkarzy.

Głównymi celami Związku są propagowanie i ochrona praw piłkarzy, ale także edukacja zawodników, płynne przejście w drugą karierę, a także ochrona zdrowia piłkarzy, szczególnie mając na uwadze wpływ pandemii wirusa COVID-19 na uregulowania dotyczące piłki nożnej.

Od 2010 roku, z chwilą utworzenia przez PZPN Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych – organu jurysdykcyjnego orzekającego w przedmiocie istnienia, ważności lub rozwiązywania kontraktów piłkarskich. PZP został uprawniony do powołania sześciu spośród szesnastu członków tego organu. W ten sposób PZP aktywnie reprezentował interesy zawodników w sporach z klubami, w szczególności w istotnych dla piłkarzy  sprawach dotyczących  rozwiązania kontraktów. W grudniu 2012 r. zarząd PZPN przyjął pierwszego reprezentanta Polskiego Związku Piłkarzy w poczet 27 arbitrów Piłkarskiego Sądu Polubownego (PSP). Cztery lata później, w grudniu 2016 roku w skład tego organu weszło następnych czterech reprezentantów PZP. Obecnie, po przejęciu przez PSP kompetencji Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, w składzie PSP zasiada łącznie dziewięciu prawników – przedstawicieli PZP reprezentujących, na zasadzie parytetu, interesy środowiska zawodników, a także jeden wytypowany przez PZP przedstawiciel zasiada w Prezydium Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. Dzięki temu rozwiązaniu, stanowiącemu niewątpliwy sukces PZP podsumowujący wieloletnie starania Związku o właściwe ukształtowanie systemu rozstrzygania sporów zgodnie z modelem NDRC wymaganym przez FIFA,  piłkarze mogą liczyć na sprawiedliwe i transparentne rozstrzyganie swoich spraw spornych z klubami w dwuinstancyjnym postępowaniu przed PSP, dotyczących zarówno kwestii związanych ze stabilnością kontraktową, jak również sporów finansowych z klubami. Zachowanie przed PSP zasady parytetu od lat postulowanej przez PZP, zgodnej z wytycznymi FIFA, stwarza stan, w którym każda ze stron sporu posiada równą reprezentację, przez co interesy piłkarzy w są obecnie odpowiednio zabezpieczone nie tylko w sprawach dotyczących stabilności kontraktowej, ale także w związanych z nimi sprawach o charakterze finansowym.

W marcu 2015 roku, dzięki pracom Komisji Dialogu Społecznego, w tym wysiłkom przedstawicieli PZP, udało się stworzyć przepisy, które zalazły wyraz w przełomowej uchwale III/54 Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej. Uchwała ta zawiera rewolucyjne zmiany w stosunku do uprzednio obowiązującej uchwały II/12 z 19 maja 2002 r. Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym. Przepisy te kompleksowo regulują warunki, które spełniać powinien kontrakt profesjonalny oraz wprowadzają nowatorski system umożliwiający jednostronne rozwiązanie kontrakt zawodniczego, w szczególności definiując katalog ważnych powodów uprawniających kluby i zawodników do rozwiązania kontraktu z winy drugiej strony oraz określając szczegółowy mechanizm postępowania w takich sprawach i konsekwencje rozwiązania kontraktu.

W lutym 2021 r., podczas Międzynarodowej Konferencji FIFPro z udziałem przedstawicieli wszystkich zawodowych związków piłkarskich, zrzeszonych w tej organizacji, oficjalne, po okresie czasowego zawieszenia, przywrócono pełne członkostwo Związku w strukturach FIFPro, dzięki czemu PZP może obecnie w pełni, także na szczeblu międzynarodowym, reprezentować interesy swoich członków.

FOT. FOTOPYK

 

Statut Polskiego Związku Piłkarzy