Status zawodników niepełnoletnich

Status zawodników niepełnoletnich – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Czy zawodnik niepełnoletni może zawrzeć kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej?

Zawodnik niepełnoletni może zawrzeć Kontrakt U18. Kontrakt U18 może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego podpisania ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia, na okres nie dłuższy niż 3 lata. Taki kontrakt obowiązuje do końca upływu terminu, na który został zawarty niezależnie od terminu, w którym zawodnik kończy 18 lat (nie ulega on zatem rozwiązaniu osiągnięciem przez zawodnika pełnoletniości) Wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania Kontraktu U18 są nieważne. Każdy Kontrakt U18 z zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia może być zawarty wyłącznie za zgodą jego przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których podpisy powinny zostać złożone na Kontrakcie U18, obok podpisu zawodnika. Zgoda przedstawicieli ustawowych lub opiekunów  zawodnika może zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia. W takim jednak wypadku ich podpisy powinny zostać notarialnie poświadczone.

Czy zawodnik niepełnoletni może poza Kontraktem U18 zawrzeć z klubem również inne umowy?

Kontrakt U18 może być jedyną umową regulującą stosunki prawne w zakresie uprawiania piłki nożnej zawartą pomiędzy klubem piłkarskim i zawodnikiem niepełnoletnim. Wszelkie inne umowy w tym zakresie są nieważne.

Jakie elementy powinien zawierać Kontrakt U18?

Kontrakt U18 powinien pod rygorem nieważności określać prawa i obowiązki stron ze szczególnym  uwzględnieniem wieku Zawodnika i terminu obowiązywania kontraktu U18. Ponadto powinien on określać zasadnicze miesięczne wynagrodzenie zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18 w wysokości nie mniejszej niż 500 zł. miesięcznie brutto.  Dodatkowym elementem, który powinien uwzględniać Kontrakt U18 jest obowiązek klubu w zakresie zapewnienia zawodnikowi podlegającemu ustawowemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania kontraktu, którego miejsce stałego pobytu znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego w bliskim sąsiedztwie szkoły. Dodatkowo dla swojej ważności Kontrakt U18 powinien zawierać podpisy zawodnika i jego przedstawicieli ustawowych oraz podpisy przedstawicieli klubu.

Poza wskazanymi wyżej obligatoryjnymi elementami Kontrakt U18 może określać zasady zwrotu kosztów podróży poniesionych przez zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zasady zwrotu kosztów na wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie.

Kiedy zatem mamy do czynienia z sankcją nieważności Kontraktu?

Z nieważnością Kontraktu lub jego postanowień będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy:

  • Kontrakt U18 zostanie zawarty na okres dłuższy niż 3 lata, wówczas postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania Kontraktu U18 są nieważne,
  • klub podpisze z Tobą inną oprócz Kontraktu U18 umowę regulującą stosunki prawne pomiędzy klubem a Tobą w zakresie uprawiania sportu piłki nożnej, wówczas ta „inna umowa” będzie bezwzględnie nieważna,
  • Kontrakt U18 nie określa lub nie zawiera co najmniej: praw i obowiązków stron, ze szczególnym uwzględnieniem Twojego wieku i terminu obowiązywania Kontraktu U18, zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto, miejsca Twojego zamieszkania w trakcie roku szkolnego w przypadku, gdy Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, a podlegasz ustawowemu obowiązkowi nauki, Twojego podpisu, podpisu Twoich rodziców oraz przedstawicieli klubu,
  • w Kontrakcie U18 znajdą się postanowienia uprawniające strony do jego jednostronnego wypowiedzenia, albo też do odstąpienia od Kontraktu U18.

Już choćby powyższe przykłady pokazują w jakim zakresie klub może próbować wykorzystać Twoją nieznajomość przepisów wewnątrzzwiązkowych PZPN i w konsekwencji zamieścić w Kontrakcie U18 postanowienia, które de facto są nieważne, przez to prawnie nieskuteczne

Kiedy klub może złożyć zawodnikowi ofertę podpisania Kontraktu U18?

Klub może zaoferować zawodnikowi podpisanie Kontraktu U18 najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez zawodnika 15 roku życia. Ofertę taką uznaje się za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia zawodnikowi i jego przedstawicielom ustawowym (za pisemnym potwierdzeniem odbioru) lub z upływem terminu na podjęcie przesyłki wysłanej listem poleconym na ostatnie znane adresy zamieszkania zawodnika i jego przedstawicieli ustawowych.

Jakie elementy powinna zawierać oferta klubu podpisania Kontraktu U18?

Skierowana do zawodnika oferta zawarcia Kontraktu U18 powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko zawodnika, określenie okresu obowiązywania kontraktu, propozycję zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia zawodnika za cały okres obowiązywania kontraktu oraz podpis upoważnionych przedstawicieli klubu.

Czy zawodnik powinien się ustosunkować do złożonej mu oferty podpisania Kontraktu U18?

Zawodnik zobowiązany jest na piśmie, pod rygorem nieważności, ustosunkować się do złożonej mu oferty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W wypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18 zawodnik zachowuje nadal status amatora, ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami prawnymi. W szczególnosci zatem w takim wypadku w wypadku zmiany barw klubowych zawodnika, dotychczasowy klub może oczekiwać ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika według stawek ustalonych dla amatora.

W jakich wypadkach można rozwiązać Kontrakt U18?

Kontrakt U18 może być w każdym czasie rozwiązany na podstawie zgodnego oświadczenia stron wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności. W przeciwieństwie do typowego kontraktu profesjonalnego, Kontrakt U18 nie może zostać rozwiązany w drodze jednostronnego wypowiedzenia, ani odstąpienia od kontraktu. Nie może też zostać rozwiązany w drodze jednostronnego oświadczenia zawodnika albo klubu z przyczyn zawinionych lub niezawinionych przez drugą stronę Kontraktu U18, o których mowa w art. 8 ust. 3-5 Uchwały III/54 Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej. Jedynym sposobem na rozwiązanie Kontraktu U18, w wypadku braku osiągnięcia kompromisu Stron, może być wyłącznie złożenie wniosku do Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, której orzeczeniem kontrakt ten może zostać rozwiązany z winy jednej ze stron lub bez orzekania o winie.

W jakich sprawach możesz wnieść pozew do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN?

Piłkarski Sąd Polubowny PZPN może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.

Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN wskazuje przykładowe spory, których rozpoznanie należy do jego kompetencji, a mianowicie mogą być to spory dotyczące:

  • majątkowych stosunków cywilnoprawnych pochodnych stosunków członkowskich istniejących między zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi oraz osobami fizycznymi (czyli, np. wtedy, gdy klub nie płaci Ci należności wynikających z kontraktu),
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie lub promocję zawodnika w związku ze zmianą przynależności klubowej, umów sponsorskich i menedżerskich (czyli, np. wtedy, gdy Twój indywidualny sponsor lub menedżer nie wywiązuje się z zawartej z Tobą umowy),
  • umów między organizatorami imprez piłkarskich a ich partnerami wyspecjalizowanymi w dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych, wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem zawodów piłkarskich,
  • umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej (czyli, np. wtedy, gdy Twój indywidualny sponsor nie wypłacił Ci wynagrodzenia za reklamowanie jego sprzętu, czy też gdy, np. nie dostarczył Ci sprzętu wynikającego z Waszej umowy),
  • umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami i instruktorami piłkarskimi oraz innymi uczestnikami ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi własną działalność gospodarczą, ubezpieczeń w sporcie piłki nożnej (czyli, np. wtedy, gdy klub nie wypełnia swojego obowiązku dotyczącego ubezpieczenia Ciebie od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Wspomnieć należy, że powyższe wyliczenie ma charakter otwarty, a zatem możliwe jest wniesienie pozwu do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN także w innej sprawie o ile właściwość rozstrzygania sporów przez Piłkarski Sąd Polubowny PZPN wynika z klauzuli poddającej ewentualne spory wynikające z umowy temu sądowi (tzw. klauzuli arbitrażowej) albo gdy obie strony, mimo braku takiego zapisu, wyrażą zgodę na rozstrzygniecie powstałego między nimi sporu przez ten sąd. Pamiętać jednak trzeba, że granice właściwości Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN wyznacza § 4 ust. 1 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, w brzmieniu:

„Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, UEFA i PZPN.”.