Podziel się

Uchwałą nr V/88 z 23 maja 2018 r. Zarządu PZPN, z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowe zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.  Zastąpiły one dotychczasowe uregulowania zawarte w Uchwale VIII/121 Zarządu PZPN – Zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej. Celem zmiany uregulowań jest uproszczenie zasad wyliczania ekwiwalentu, a nowością jest opublikowany przez PZPN kalkulator umożliwiający zainteresowanym klubom i zawodnikom samodzielne ustalenie wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie piłkarza.

Po zmianie przepisów bez znaczenia dla zasad ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie będzie to, czy zawodnik występował jako amator, czy też jako piłkarz profesjonalny oraz, czy została mu złożona przez klub oferta zawarcia lub przedłużenia kontraktu. We wszystkich tych przypadkach ekwiwalent liczony będzie na tych samych zasadach. Jednocześnie przesunięto granice okresu szkolenia, za który należy się ekwiwalent. Dotychczas ekwiwalent przysługiwał za szkolenie między dziewiątym a dwudziestym trzecim rokiem życia. Obecnie będzie on przysługiwać za okres szkolenia pomiędzy rokiem, w którym zawodnik ukończył dwunasty, a rokiem w którym ukończył dwudziesty pierwszy rok życia.

Ekwiwalent wyliczany jest obecnie wg wzoru:

E = L x W x M

Gdzie:

E – oznacza należną kwotę ekwiwalentu,

L – oznacza okres, w którym zawodnik był zarejestrowany w Klubie

W – oznacza współczynnik bazowy kategorii wiekowej wyrażony w PLN

M – oznacza mnożnik odpowiadający kategorii klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego zawodnika

Obecnie uchwała V/88 wyróżnia przy tym 3 kategorie wiekowe piłkarzy:

 •  I kategoria – 12 – 14 lat
 •  II kategoria – 15 – 18 lat
 •  III kategoria – 19 – 21 lat

dla których współczynnik bazowy wynosi odpowiednio dla:

 •  I kategorii – 12 – 14 lat – 500 PLN netto
 •  II kategorii – 15 – 18 lat – 2000 PLN netto
 •  III kategorii – 19 – 21 lat – 3000 PLN netto

Jednocześnie wyróżniono pięć kategorii rozgrywkowych

 •  I kategoria – Ekstraklasa
 •  II kategoria – I liga, II liga
 •  III kategoria – III liga, Ekstraliga kobiet, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorów (chłopców) dowolnej kategorii wiekowej
 •  IV kategoria – IV liga, klasa okręgowa, I liga kobiet, Ekstraklasa i I liga futsalu,
 •  V kategoria – A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet, pozostałe klasy rozgrywkowe futsalu, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej

Dla powyższych kategorii ustalono odpowiednie mnożniki wynoszące:

 •  6 – I kategoria – Ekstraklasa
 •  3 – II kategoria – I liga, II liga
 •  1 – III kategoria – III liga, Ekstraliga kobiet, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorów (chłopców) dowolnej kategorii wiekowej
 •  0,50 – IV kategoria – IV liga, klasa okręgowa, I liga kobiet, Ekstraklasa i I liga futsalu oraz kluby V kategorii w sytuacji pozyskania zawodnika z klubu IV kategorii lub wyższej,
 •  0 – V kategoria – A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet, pozostałe klasy rozgrywkowe futsalu, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej, w sytuacji pozyskania zawodnika z klubu V kategorii

Ponadto ustalono, że ekwiwalent będzie przysługiwać klubowi odstępującemu w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika wolnego, przed zakończeniem roku, w którym piłkarz kończy 24. rok życia, któremu wygasł kontrakt lub deklaracja gry amatora, przy czym w przypadku zawodników pomiędzy 21 a 24 rokiem życia przy obliczaniu wartości ekwiwalentu należy uwzględnić amortyzację jego kwoty, odpowiednio według poniższego schematu:

–   Rok w którym zawodnik ukończył 22 rok życia – 75% ustalonego ekwiwalentu

–   Rok w którym zawodnik ukończył 23 rok życia – 50% ustalonego ekwiwalentu

–   Rok w którym zawodnik ukończył 24 rok i starszy – 0% ustalonego ekwiwalentu

Ekwiwalent przysługuje obecnie co do zasady wyłącznie ostatniemu klubowi, w którym zawodnik był zarejestrowany przed zmianą przynależności klubowej. Nowa uchwała wprowadza jednakże  okres 18 miesięcznej karencji liczony od momentu wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora. Jeśli w tym okresie, po zmianie przynależności do klubu pozyskującego, zawodnik ponownie (1 raz lub więcej) zmieni przynależność klubową, w wyniku której zostanie potwierdzony do klubu zakwalifikowanego do wyższej kategorii klasy rozgrywkowej, to nowy klub pozyskujący będzie zobowiązany do wypłaty na rzecz pierwotnego klubu odstępującego, ekwiwalentu za wyszkolenie w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością ekwiwalentu, którą zapłaciłby w przypadku pozyskania zawodnika bezpośrednio z pierwotnego klubu odstępującego, a wysokością przysługującą pierwotnemu klubowi odstępującemu od poprzedniego klubu pozyskującego.

Nowa przepisy wskazują także kiedy ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika nie przysługuje klubowi odstępującemu. Są to następujące przypadki:

 1. a)  gdy zmiana przynależności zawodnika następuje do klubu V kategorii;
 2. b)  prawomocne, jednostronne rozwiązanie kontraktu przez zawodnika, z winy klubu odstępującego;
 3. c)  prawomocne rozwiązanie kontraktu z winy klubu, stwierdzone orzeczeniem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych;
 4. d)  gdy zmiana przynależności zawodnika następuje po upływie 12 miesięcy od wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora w klubie odstępującym.

W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w związku prawnym, personalnym i organizacyjno – finansowym, o jakimkolwiek charakterze i zakresie, z klubem zakwalifikowanym do wyższej kategorii (np. akademia piłkarska, klub związany umową o współpracę w zakresie szkolenia młodzieży), klub pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia ekwiwalentu wyliczonego w oparciu o mnożnik określony dla klubu wyższej kategorii klasy rozgrywkowej.

Doprecyzowano także zasady przyznawania ekwiwalentu za okres odpłatnego transferu czasowego zawodnika, przeprowadzonego w okresie szkolenia. W takim wypadku ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika za okres odpłatnego wypożyczenia, przysługuje wyłącznie klubowi, do którego zawodnik został wypożyczony. Z kolei w przypadku nieodpłatnego transferu czasowego zawodnika przeprowadzonego w okresie szkolenia, ekwiwalent za wyszkolenie za okres wypożyczenia przysłuGuje klubowi odstępującemu.

Wprawdzie opisane powyżej zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika mogą wydawać się skomplikowane, nie mniej korzystając z kalkulatora wyliczenia ekwiwalentu opracowanego przez PZPN po wprowadzeniu daty urodzenia zawodnika, daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, daty przejścia do klubu pozyskującego i kategorii tego klubu cały szereg szczegółowych obliczeń przeprowadza się automatycznie, w rezultacie czego otrzymujemy gotowy wynik w postaci wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie piłkarza.

POBIERZ ==>> Kalkulator wymiaru ekwiwalentu

POBIERZ ==>> Uchwała nr VI/86 z dnia 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników

 

Podziel się

Komentarze