Podziel się

Polski Związek Piłkarzy (PZP), jako organizacja, której statutowym celem jest ochrona indywidualnych i zbiorowych praw zawodników uprawiających piłkę nożną, z entuzjazmem przyjmuje przełomowe rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN (PSP) wydane w dniu 26 października 2023 r. w sporze pomiędzy Zawodnikiem Dominikiem Furmanem a Klubem Wisłą Płock SA. dotyczącym prawa Klubu do jednostronnego rozwiązania kontraktu piłkarskiego w wypadku spadku drużyny do niższej klasy rozgrywkowej.

Przypomnijmy, że osią sporu powstałego między Zawodnikiem, a Klubem było to, czy Klub opierając się na art. 8 ust. 5 lit. c Uchwały nr III/54 Zarządu PZPN z dnia 27 marca 2015 roku  Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, może jednostronnie skutecznie rozwiązać kontrakt piłkarski w tych wypadkach, w których Klub, na skutek rywalizacji sportowej, spadnie w rozgrywkach piłkarskich do niższej klasy rozgrywkowej. Wisła Płock opierając się na tej regulacji, w terminie wymaganym przywołaną wyżej Uchwałą III/54, wypłacając zawodnikowi należne mu świadczenia, skorzystała z uprawnienia do jednostronnego rozwiązania kontraktu piłkarskiego z uwagi na spadek z rozgrywek w PKO Ekstraklasie do Fortuna Pierwszej Ligi. Decyzję tę zakwestionował Zawodnik składając odwołanie do PSP PZPN, powołując się na fakt, iż gdyby był obcokrajowcem, to mógłby w takim wypadku skorzystać z systemu rozwiązywania sporów FIFA DRC, która w analogicznych sporach pomiędzy polskimi klubami i zagranicznymi zawodnikami, wydawała orzeczenia korzystne dla tych ostatnich w oparciu o Regulamin FIFA RSTP, który nie przewiduje takiej sytuacji, jako podstawy do jednostronnego rozwiązania kontraktu piłkarskiego.

Orzeczenie PSP wydane w sporze pomiędzy Zawodnikiem Dominikiem Furmanem a Klubem Wisła Płock w składzie orzekającym z udziałem arbitra powołanego z rekomendacji PZP, wyraźnie odchodzi od literalnego brzmienia przepisów federacyjnych (Uchwały III/54) i opiera się na słusznościowym podejściu, zrównującym pozycję zawodników krajowych z zawodnikami zagranicznymi, wskazując, iż w wypadku spadku Klubu do niższej klasy rozgrywkowej nie zachodzi ważna przyczyna w rozumieniu przepisów i utrwalonego orzecznictwa FIFA, które powinno stanowić kierunek dla orzecznictwa krajowego w analogicznych sprawach.

Choć wyrok PSP w sprawie Dominika Furmana z Wisłą Płock nie jest prawomocny, to w środowisku piłkarskim został uznany za przełomowy, a rozstrzygnięty nim problem okrzyknięty „sprawą Furmana”, na podobieństwo innych głośnych spraw rozstrzyganych w sporach sportowych, które kształtowały następnie regulacje prawne i orzecznictwo. Jako organizacja, której na sercu leży troska o poszanowanie praw piłkarzy i zrównanie ich statusu do standardów międzynarodowych, ufamy, iż rozstrzygnięcie to wydane również dzięki naszemu wsparciu, stanowić będzie płaszczyznę do odpowiedniej zmiany regulacji krajowych, które powinny pozostawać w zgodności z regulacjami FIFA, a tym samym przyznawać równą ochroną zawodnikom krajowym i zagranicznym. Działanie to, jako wykraczające formalnie poza kompetencje PSP, powinno przyjąć postać odpowiednich niezwłocznych prac legislacyjnych na poziomie Komisji Dialogu Społecznego PZPN i zaowocować odpowiednią nowelizacją Uchwały w sprawie Minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, zapewniającą zrównanie przepisów krajowych z regulacjami międzynarodowymi.

Podziel się

Komentarze