Podziel się

Zarząd Polskiego Związku Piłkarzy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Widzewskiej 69a, wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084685, działając na podstawie § 32 ust. 1 lit a) Statutu Polskiego Związku Piłkarzy zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Zebranie) na dzień 8 listopada 2021 r. na godz. 14.00 w siedzibie PZP przy ul. Widzewskiej 69a, 92-308 Łódź . W przypadku gdyby w tym terminie Zebranie nie doszło do skutku, odbędzie się ono 8 listopada 2021 r. o godz. 15.00, w siedzibie PZP przy ul. Widzewskiej 69a, 92-308 Łódź.

Zebranie odbędzie się z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 4. Wybór Protokolanta.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Polskiego Związku Piłkarzy.
 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom organów Związku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Wybór Członków Zarządu kolejnej kadencji.
 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji.
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komitetu Zawodników kolejnej kadencji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Polskiego Związku Piłkarzy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statutu Polskiego Związku Piłkarzy i przyjęcia jego tekstu jednolitego.
 16. Zamknięcie Zebrania.

Podziel się

Komentarze